โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
167 หมู่ 2 ถนนศรีโกสุม บ้านคุ้มใต้  ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ 095-1793184
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

1.  ที่ตั้ง

     โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209  ตั้งอยู่ เลขที่ 167 หมู่ที่ 2 บ้านคุ้มใต้  ตำบลหัวขวาง 
อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์ 44140
โทรศัพท์ 043 – 762289 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-179-3184,  E–MAIL  SRIGOSUM-SCHOOL@HOTMAIL.CO.TH 

website :  http://school.obec.go.th/srikosum/  

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3

 

      2.  ประวัติโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209

นายทองอยู่  สุขรัตน์ (หลวงผดุง ประชากร) นายอำเภอโกสุมพิสัย ได้ตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นเมื่อวันที่       

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456  โดยอาศัยศาลาวัดใต้เปิดทำการสอน  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายขุน  กางสี  

เป็นครูทำการสอนเพียงคนเดียว  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไม่มี                หลักสูตรและประมวลการสอนเป็นหลักฐาน    

.ศ. 2458  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ยกฐานะเป็นโรงเรียนรัฐบาล  และแต่งตั้งให้

นายเขียว  อัมพานนท์ เป็นครูใหญ่ โดยได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาวัดใต้ไปเรียนที่วัดบ้านสังข์ทอง

.ศ. 2462  ได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาวัดบ้านสังข์ทอง  ไปเรียนที่ที่ว่าการอำเภอหลังเก่า

ซึ่งขณะนั้นตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นศูนย์การค้าตลาดเทศบาลตำบลโกสุมพิสัยในปัจจุบันนี้ โดยใช้ชื่อว่า

โรงเรียนประชาบาลประจำอำเภอโกสุมพิสัย

.ศ. 2465  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายขุน กางสี เป็นครูใหญ่อีกครั้งเพราะ นายเขียว อัมพานนท์  ได้รับตำแหน่งใหม่เป็นศึกษาธิการอำเภอโกสุมพิสัย และโรงเรียนได้รับเด็กเข้าเรียนภาคบังคับ

ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาที่ประกาศใช้

.ศ. 2472  ได้เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียนเสียหายมากจึงต้องย้ายสถานที่เรียนไปอาศัยศาลาวัดกลางโกสุม

.ศ. 2476  หลวงพินิจ  นนทราษฎร์  นายอำเภอโกสุมพิสัย จึงได้ชักชวนข้าราชการ ประชาชน

จัดหาที่ดิน เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนเอกเทศขึ้น จนได้ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงเรียนประมาณ 105 ไร่  ปัจจุบันนี้มี

เนื้อที่เหลืออยู่ 98 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา เพราะถูกตัดเป็นเส้นทางคมนาคมผ่าน

.ศ. 2479  การก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อย (อาคาร 1) จึงย้ายสถานที่เรียนจากศาลาวัดกลาง

มาเรียนที่อาคารสร้างใหม่ ใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านโกสุม (ศรีโกสุมวิทยา)

.ศ. 2519  มูลนิธิมิตรภาพไทย – อเมริกัน ได้ร่วมกับชาวอำเภอโกสุมพิสัยจัดงานกระโดดร่มดิ่งพสุธา

ได้เงินมาสร้างอาคาร 5 เพิ่มอีกใช้ชื่อว่า อาคารมิตรภาพ  โรงเรียนจึงเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น โรงเรียน

ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 (เป็นอาคารเรียนหลังที่ 209 ของมูลนิธิไทย – อเมริกันที่สร้างขึ้นในประเทศไทย)

เมื่อ พ.ศ. 2535 ได้รับความอนุเคราะห์ จากหน่วยเฉพาะกิจเคลื่อนที่ กรป.กลาง ช่วยขุด สระน้ำ

เพื่อใช้เป็นบ่อเลี้ยงปลา ได้จำนวน 4 บ่อ มูลค่า 200,000 บาท และโรงเรียนร่วมกับคหบดี พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอโกสุมพิสัยได้ร่วมสร้างค่ายลูกเสือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ทำพิธีเปิดและมอบให้เป็นสมบัติของ

ทางราชการคิดเป็นเงินมูลค่า 230,790  บาท

วันที่ 21 เมษายน พ.2536  เกิดฝนตกหนัก ฟ้าคะนอง ลมแรง ฟ้าผ่าลงมาที่อาคารเรียน

หลังที่ 5 (อาคารมิตรภาพที่ 209) ทำให้เกิดไฟไหม้อาคารเรียนเสียหายมาก ยากแก่การซ่อมแซม จึงขออนุญาตรื้อถอน ในปีเดียวกันนี้เอง โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการมาดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน

หลังใหม่ เป็นตึก 4 ชั้น ตามแบบศรีโกสุม จำนวน 21 ห้องเรียน งบประมาณในการก่อสร้างตามสัญญา 12,850,000 บาท และโรงเรียนได้ทำเรื่องขอรื้อถอนอาคารเรียนหลังที่ 1 อีกเช่นกัน

 

ข้อมูลด้านการพัฒนาโรงเรียน

.ศ. 2537  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 21 ห้องเรียนใต้ถุนโล่งตามแบบแปลนศรีโกสุม  ก่อสร้างเสร็จเมื่อปีการศึกษา 2538

          -  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียน 4 ชั้น  ยาวประมาณ 72 เมตร 

กว้าง 2.5 เมตร ด้วยเงินบริจาค

.ศ. 2538  คณะครูศิษย์เก่าและคณะกรรมการศึกษา คหบดี พ่อค้า ประชาชน ชาวอำเภอ โกสุมพิสัย     ได้จัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาหาเงิน  ได้เงินสุทธิ 500,000 บาทเศษ  และได้นำเงินที่หามาได้มาต่อเติม

ชั้นล่างอาคารเรียนหลังใหม่เสร็จสิ้นเมื่อ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2538

                   -  ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน 4 ชั้น ทำเป็นห้องธุรการ  ห้องประชุม  ห้องผู้บริหาร

                   -  สร้างสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน 4 ชั้น

          .ศ. 2539  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หน้าอาคารเรียน 4 ชั้น  ด้านข้างอาคารสหกรณ์

กว้าง 3.5 เมตร ยาว 40 เมตร ด้วยเงินบำรุงการศึกษา

          .ศ. 2539  ถึง พ.ศ. 2540 ได้ก่อสร้างหอสมุดโรงเรียน ตามแบบแปลน  กรมสามัญศึกษา

มูลค่า 650,000 บาท เสร็จสิ้น  ซึ่งได้รับการบริจาคจากคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน  กรรมการโรงเรียน

ผู้มีจิตศรัทธา  ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209

          พ.ศ. 2540  จัดทำห้องคอมพิวเตอร์  ด้วยเงินงบประมาณ  พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ครบ

                   -  จัดทำห้องวิทยาศาสตร์ด้วยเงินงบประมาณ  พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ครบ

                   -  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าเสาธงถึงถนนหน้าโรงเรียน  ด้วยเงินบำรุงการศึกษา      .ศ. 2541  โรงเรียนได้ร่วมกับ กรรมการโรงเรียน  คหบดี  พ่อค้า ประชาชน  และ

ผู้มีจิตศรัทธาชาวอำเภอโกสุมพิสัย ได้จัดสร้างป้ายโรงเรียนด้วยหินอ่อนแล้วเสร็จ จำนวนเงิน 190,000 บาท                  -  สร้างอาคารอเนกประสงค์หอประชุมแบบ สปช.206/26 ด้วยเงินงบประมาณ

แล้วเสร็จเป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านบาท พร้อมครุภัณฑ์โต๊ะอาหารยาว  จำนวน 72  ชุด

                   -  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียนสายอนุบาลถึงห้องสมุดโรงเรียน

กว้าง 1.5 เมตร ยาว 70 เมตร  ด้วยเงินบริจาค

                   -  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมหลังเก่าแบบทรงมะลิลา  จากเงินงบประมาณ

.ศ. 2541  ได้ก่อสร้างอาคารเกษตรมูลค่า 50,000 บาท ด้วยเงินบริจาค และสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากประตูเข้าโรงเรียน กว้าง 3.5 เมตร ยาว 140 เมตร  มูลค่า 90,000  บาท 

ด้วยเงินบำรุงการศึกษา และได้รับงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสร้างห้องเรียนสีเขียว เป็นเงินมูลค่า 500,000 บาท

.ศ. 2542  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังเสาธง  ยาวประมาณ 70 เมตร  ด้วยเงินบำรุงการศึกษา

          -  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากอาคารเรียน 4 ชั้น  ถึงหน้าโรงอาหาร  และจาก               โรงอาหารถึงหอประชุมหลังใหม่ด้วยเงินบำรุงการศึกษา

.ศ. 2543  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียน 4 ชั้น  ด้านสนามเด็กเล่น 

ด้วยเงินบำรุงการศึกษา

                   -  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผ่านข้างหอประชุมหลังใหม่ไปทางประตูคุ้มใต้

ยาวประมาณ  46  เมตร

          พ.ศ. 2544  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียนสายชั้น  ป.3  ยาวประมาณ  90  เมตร  ด้วยเงินบำรุงการศึกษา  แล้วเสร็จสิ้นงบประมาณ  84,720  บาท

-          สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียน 4 ชั้น มีพื้นที่ประมาณ 700 ตารางเมตร 

สิ้นเงินประมาณ 98,280 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

-          สร้างเรือนทรงไทย  และที่พักผู้ปกครอง บริเวณสนามเด็กเล่นด้วยเงินบริจาค 

จำนวน  75,000  บาท

-          ปรับปรุงจัดหาเครื่องเล่น  สนามเด็กเล่น จำนวน  4 รายการ ด้วยเงินบริจาค

จำนวน  45,000  บาท

-          ปรับปรุงหอประชุมหลังใหม่ใส่เหล็กดัดโดยรอบ  มีประตูปิด-เปิดได้  แล้วเสร็จสิ้น

เป็นจำนวนเงิน  65,000  บาท

-          ติดตั้งวงจรโทรทัศน์เพื่อการศึกษาภายในโรงเรียน สายชั้น ป.6 จำนวน 5 เครื่อง 

พร้อมเครื่องส่งโทรทัศน์เพื่อการศึกษาภายใน  จำนวน 1ชุด สิ้นงบประมาณ 73,500 บาท

-          ต่อเติมโรงอาหารด้านหน้า  แล้วเสร็จสิ้นเป็นจำนวนเงิน  40,000  บาท

30 กันยายน 2544 นายภิญญู ไชยชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ

1 พฤศจิกายน 2544 ทางราชการย้ายและแต่งตั้งให้นายประสิทธิ์  วรหิน  ตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นการชั่วคราว 

การบริหารงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   องค์กรเอกชน หน่วยงานทางราชการ คหบดี  พ่อค้า ผู้ปกครองนักเรียน  และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี

7  มีนาคม  2545  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายสนอง  สีพาฤทธิ์  เดินทางมารับตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เดือนมีนาคม  2545  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

สร้างลานอเนกประสงค์งบประมาณ 328,000 บาท  และได้รับงบประมาณจากประมงจังหวัดขุดบ่อปลา จำนวน 1 บ่อ  งบประมาณ 120,000 บาท

.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากอาคารสลากกินแบ่ง ถึงหน้าประตูโรงเรียน (ทิศใต้)  งบประมาณ 200,000  บาท

.ศ. 2546  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ 105/2529 ขนาด 5 ห้องเรียน        1 หลัง และส้วมแบบ สปช.601/2526 จำนวน 4 ที่นั่ง งบประมาณ 2,196,000 บาท

.ศ. 2546  ได้รับบริจาคอาคารเรียนจากมูลนิธิ มัทซูชิตะ บริษัทซิวเนชั่นแนล  สร้างอาคารเรียนแบบ 105/2529 ขนาด 4 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณเกือบ 2 ล้านบาท

-  ก่อสร้างฐานและเวทีเสาธงชาติ  ด้วยเงินบริจาคคณะผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า

รุ่น 2494, รุ่น 2496  และผู้มีจิตศรัทธา งบประมาณ 300,000 บาท

          พ.ศ. 2547 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เป็นห้องศิลปะ, ห้องงานประดิษฐ์  และห้องดนตรี - นาฏศิลป์ด้วยเงินบริจาค  จำนวน  50,000  บาท 

          พ.ศ. 2548 ก่อสร้างที่นั่งอัฒจันทร์สำหรับเชียร์กีฬา จำนวน 4 ที่ ด้วยเงินงบประมาณ 80,000 บาท

          พ.ศ. 2549 ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับคณะครูและบุคลากร  ด้วยเงินบริจาคคณะครู – ผู้ปกครอง จำนวน 108,000 บาท

พ.ศ. 2550 ก่อสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา “พระพุทธวิสุทธิรังสีไพรีพินาส -ประสารทสันติสุขสวัสดิ์” ด้วยเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา  และคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา 

จำนวน 300,000 บาท

พ.ศ. 2550 ต่อเติมอาคารซิวเนชั่นเนล (มัทซูชิตะ) เป็นห้องพักครูและจัดทำศูนย์เสาะหาผู้มีความสามารถพิเศษ (ศูนย์เด็กหัวแหลม) ด้วยเงินบริจาคจำนวน 350,000 บาท

พ.ศ. 2550 ก่อสร้างที่นั่งพักผ่อนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองบริเวณด้านทิศเหนือของเสาธงชาติ งบประมาณ 35,000 บาท

พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาระบบการสื่อสารอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายในโรงเรียน  สามารถให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะครู นักเรียน เข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต  สืบค้นข้อมูลได้ทุกเครื่อง 

เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่โครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)

พ.ศ. 2551 ก่อสร้างอาคารคหกรรมแบบกำหนดเอง ขนาด 6 × 9 เมตร พื้นติดดิน  สร้างจากวัสดุ

ที่รื้อถอนจากโรงอาหาร งบประมาณ 332,000 บาท

พ.ศ. 2551 ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบสร้างเอง ขนาด 6 × 9 เมตร พื้นติดดิน  สร้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ปี 2551 งบประมาณ 191,500 บาท

พ.ศ. 2551 ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร  ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ปี 2551 งบประมาณ             1,500,000 บาท

พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม 1 หลัง 10 ที่นั่ง งบประมาณ  420,000  บาท

พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณโรงเรียนในฝัน 300,000 บาท ดำเนินการพัฒนาโรงเรียน

พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณติดตั้งระบบ ICT ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง และห้องสมุด งบประมาณ 150,000 บาท

พ.ศ. 2552 พัฒนาภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงอาหาร เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และเงินบริจาค จำนวน  90,000 บาท

พ.ศ. 2553 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง 2553

-  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ICT แบบ 105/29 บันไดขึ้น 2 ข้าง

   งบประมาณ 2,537,600 บาท

-  ได้รับงบประมาณปรับปรุงส้วม แบบ สพฐ. 4 ที่นั่ง งบประมาณ 270,000 บาท

-  ได้รับงบประมาณห้องคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 513,413.25 บาท

พ.ศ. 2553 ปรับปรุงโรงเรียนด้วยงบบริจาค

-  พัฒนาโรงอาหารโดยการยกระดับพื้นโรงอาหารและจัดทำอ่างล้างจาน

   เป็นจำนวนเงิน 200,000  บาท

-  ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 6 × 9 เมตร งบประมาณ 250,000 บาท

พ.ศ. 2554 ก่อสร้างอาคารประวัติศาสตร์  แบบสร้างเอง  ด้วยงบบริจาคเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

พ.ศ. 2554 วันที่ 30 กันยายน  2554 

          นายสนอง  สีพาฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ได้เกษียณอายุราชการ  สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้แต่งตั้งให้ นายสุพล อุไรวงศ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

17  ตุลาคม พ.ศ.2554 ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายศรศักดิ์ หล่มศรี มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 

พ.ศ.  2555  โรงเรียนได้ดำเนินการ ดังนี้

          -  ต่อเติมห้องเรียนอนุบาล 1/5 จำนวน 1 ห้อง งบประมาณ 150,000 บาท 

(โดยงบประมาณบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน)

          -  ทาสีรั้วด้านหน้าโรงเรียน งบประมาณ 55,500 บาท  โดยงบประมาณบริจาคจาก

ผู้ปกครองนักเรียน

          -  ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล งบประมาณ  130,000  บาท  โดยงบประมาณบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน และชมรมฟุตบอลโกสุมพิสัย

          -  ทาสีอาคารเรียนอนุบาล งบประมาณ  12,000  บาท  โดยงบประมาณบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน

          -  ปรับปรุงอาคารอำนวย  ปะติเส  เป็นห้องทำงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน

ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209  งบประมาณ 30,000 บาท โดยงบประมาณบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน