โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
ถนนศรีโกสุม บ้านคุ้มใต้  ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
คณะผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา