โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
167 หมู่ 2 ถนนศรีโกสุม บ้านคุ้มใต้  ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ 095-1793184
คณะผู้บริหาร

นายนิคม ไวบรรเทา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเพ็ญศรี เห็มสมัคร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธีรชัย ผิวขม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา