โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
167 หมู่ 2 ถนนศรีโกสุม บ้านคุ้มใต้  ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ 095-1793184
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
  1. เสริมสร้างการบริหารและระบบสารสนเทศให้ทันสมัย
  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
  3. ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อระดมทรัพยากร  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม
  4. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานชาติ โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน
  5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  6. ปลูกจิตสำนึกและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
“ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความรู้  ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”