โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
167 หมู่ 2 ถนนศรีโกสุม บ้านคุ้มใต้  ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ 095-1793184
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา