โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
167 หมู่ 2 ถนนศรีโกสุม บ้านคุ้มใต้  ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ 095-1793184
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
          “ก้าวหน้าวิชาการ  ประสานชุมชน  สร้างคนมีความรู้คู่คุณธรรม  นำเทคโนโลยี  มีแหล่งเรียนรู้ควบคู่สิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
ปรัชญา
“  ทนฺโต  เสฏฺโฐ  มนุสฺเสสุ  ”
ผู้ฝึกตนดีแล้ว  เป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์