โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
167 หมู่ 2 ถนนศรีโกสุม บ้านคุ้มใต้  ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ 095-1793184
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>คู่มือ ITA 2565 สถานศึกษา 38
>คู่มือ ITA 2564 สถานศึกษา 121945
คู่มือ ITA 2564 สำนักงานเขต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.42 MB 129227
การประเมินข้าราชการครู
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 43
>ไฟล์ WORD เอกสาร วPA 27
ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.54 KB 123831
ว21/22564 ภารงานของข้าราชการครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.61 KB 123842
>ว 3/2564 มาตรฐานตำแหน่ง 123840
ว23 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.41 KB 123865
ว24-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.61 KB 123855
>คู่มือวิทยฐานะ วPA (ว10) 123874
คำสั่ง ว10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 123866
>คู่มือวิทยฐานะ วPA(ว9) 123875
คำสั่ง ว9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 123865
เอกสารงานวิชาการ
>SAR 2564 20740
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 144817
>คู่มือการจัดการเรียนการสอน พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ป.1-3 144808
>แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2568 145559
แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.12 MB 146588
ภาระงานในหน้าที่ 4 ฝ่ายในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.65 KB 146744
เอกสารประกอบการเรียน
บัญชีคำพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 146715
เอกสาร COVID-19
ซักซ้อมความเข้าในการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแร่ระบาด COVID-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 145492
โปรแกรมคำนวน
โปรแกรมคำนวนอายุนักเรียนเข้าเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.1 KB 145484
คำนวนวันเกษียณอายุราชการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.72 KB 145484
หลักสูตรต้านทุจริต
หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 146638
ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 146470
ประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 146398
ประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 146455
ประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 146786
ประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 146733
ประถมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 146654
ประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 146416