โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
167 หมู่ 2 ถนนศรีโกสุม บ้านคุ้มใต้  ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ 095-1793184
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>คู่มือ ITA 2565 สถานศึกษา 26
>คู่มือ ITA 2564 สถานศึกษา 121942
คู่มือ ITA 2564 สำนักงานเขต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.42 MB 129222
การประเมินข้าราชการครู
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15
>ไฟล์ WORD เอกสาร วPA 15
ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.54 KB 123826
ว21/22564 ภารงานของข้าราชการครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.61 KB 123830
>ว 3/2564 มาตรฐานตำแหน่ง 123826
ว23 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.41 KB 123863
ว24-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.61 KB 123854
>คู่มือวิทยฐานะ วPA (ว10) 123866
คำสั่ง ว10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 123858
>คู่มือวิทยฐานะ วPA(ว9) 123867
คำสั่ง ว9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 123861
เอกสารงานวิชาการ
>SAR 2564 20728
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 144815
>คู่มือการจัดการเรียนการสอน พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ป.1-3 144800
>แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2568 145547
แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.12 MB 146581
ภาระงานในหน้าที่ 4 ฝ่ายในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.65 KB 146743
เอกสารประกอบการเรียน
บัญชีคำพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 146714
เอกสาร COVID-19
ซักซ้อมความเข้าในการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแร่ระบาด COVID-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 145485
โปรแกรมคำนวน
โปรแกรมคำนวนอายุนักเรียนเข้าเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.1 KB 145483
คำนวนวันเกษียณอายุราชการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.72 KB 145483
หลักสูตรต้านทุจริต
หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 146629
ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 146469
ประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 146390
ประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 146454
ประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 146785
ประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 146726
ประถมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 146653
ประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 146409