โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
167 หมู่ 2 ถนนศรีโกสุม บ้านคุ้มใต้  ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ 095-1793184
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือ ITA 2564 สถานศึกษา 57686
คู่มือ ITA 2564 สำนักงานเขต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.42 MB 64970
วิทยฐานะ วPA
ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.54 KB 59575
ว21/22564 ภารงานของข้าราชการครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.61 KB 59575
ว 3/2564 มาตรฐานตำแหน่ง 59573
ว23 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.41 KB 59604
ว24-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.61 KB 59605
คู่มือวิทยฐานะ วPA (ว10) 59611
คำสั่ง ว10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 59606
คู่มือวิทยฐานะ วPA(ว9) 59613
คำสั่ง ว9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 59606
เอกสารงานวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 80561
คู่มือการจัดการเรียนการสอน พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ป.1-3 80551
แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2568 81275
แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.12 MB 82331
ภาระงานในหน้าที่ 4 ฝ่ายในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.65 KB 82484
เอกสารประกอบการเรียน
บัญชีคำพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 82461
เอกสาร COVID-19
ซักซ้อมความเข้าในการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแร่ระบาด COVID-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 81235
โปรแกรมคำนวน
โปรแกรมคำนวนอายุนักเรียนเข้าเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.1 KB 81233
คำนวนวันเกษียณอายุราชการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.72 KB 81234
หลักสูตรต้านทุจริต
หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 82377
ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 82214
ประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 82133
ประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 82205
ประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 82530
ประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 82474
ประถมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 82401
ประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 82159