โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
167 หมู่ 2 ถนนศรีโกสุม บ้านคุ้มใต้  ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ 095-1793184
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>คู่มือ ITA 2564 สถานศึกษา 98780
คู่มือ ITA 2564 สำนักงานเขต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.42 MB 106060
วิทยฐานะ วPA
ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.54 KB 100664
ว21/22564 ภารงานของข้าราชการครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.61 KB 100666
>ว 3/2564 มาตรฐานตำแหน่ง 100664
ว23 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.41 KB 100701
ว24-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.61 KB 100693
>คู่มือวิทยฐานะ วPA (ว10) 100701
คำสั่ง ว10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 100694
>คู่มือวิทยฐานะ วPA(ว9) 100701
คำสั่ง ว9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 100697
เอกสารงานวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 121653
>คู่มือการจัดการเรียนการสอน พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ป.1-3 121639
>แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2568 122373
แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.12 MB 123420
ภาระงานในหน้าที่ 4 ฝ่ายในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.65 KB 123578
เอกสารประกอบการเรียน
บัญชีคำพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 123551
เอกสาร COVID-19
ซักซ้อมความเข้าในการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแร่ระบาด COVID-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 122324
โปรแกรมคำนวน
โปรแกรมคำนวนอายุนักเรียนเข้าเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.1 KB 122322
คำนวนวันเกษียณอายุราชการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.72 KB 122322
หลักสูตรต้านทุจริต
หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 123466
ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 123304
ประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 123224
ประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 123293
ประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 123619
ประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 123562
ประถมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 123492
ประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 123248